Adrannau Arweiniad i Lygredd » Pam monitro llygredd aer?

Adrannau Arweiniad i LygreddPwyntiau Allweddol:
  • Gall monitro llygredd aer ein helpu i ddeall sut mae llygryddion yn ymddwyn a'u perthynas â'r tywydd.
  • Gellir defnyddio data monitro i ddilysu modelu llygredd, a ddefnyddir i brofi enghreifftiau 'beth pe bai'.
  • Mae monitro lefelau llygredd yn ofynnol yn ôl cyfraith wladol ac Ewropeaidd. Gellir defnyddio'r canlyniadau wrth lunio penderfyniadau polisi gwybodus.
  • Mae aelodau o'r cyhoedd yn elwa o wybodaeth gywir, gyfredol a hawdd ei chael ar ansawdd yr aer y maent yn eu hanadlu.
Unwaith y bydd wedi'i allyrru, y tywydd sy'n rheoli'r hyn sy'n digwydd gyda llygredd aer. Gan fod y tywydd yn y wlad hon yn amrywio cymaint, mae'r hyn sy'n digwydd i lygredd hefyd yn amrywio'n fawr. Cymhlethir y sefyllfa ymhellach gan gemeg yr atmosffer; mae llygryddion yn adweithio â nwyon eraill yn yr atmosffer ac yn dyddodi ar wynebau fel ffyrdd ac adeiladau.
Ar hyn o bryd, nid ydym yn gwybod digon am lygredd aer i allu rhagweld ansawdd aer yn fanwl gywir bob amser ledled y wlad. Dyma lle y gellir defnyddio monitro i gau'r bylchau yn ein dealltwriaeth.
Mae monitro'n darparu mesuriadau crai o grynodiadau llygryddion aer y gellir eu dadansoddi a'u dehongli wedyn. Gellir cymhwyso'r wybodaeth hon mewn sawl ffordd.
Mae dadansoddi data monitro yn ein galluogi i asesu pa mor ddrwg yw llygredd aer o ddydd i ddydd, pa ardaloedd sy'n dioddef waethaf ac a ydyw lefelau'n codi neu'n disgyn. Gallwn weld sut mae llygryddion yn rhyngweithio a sut maent yn berthnasol i lefelau traffig neu weithgaredd diwydiannol. Drwy ddadansoddi'r berthynas rhwng meteoroleg ac ansawdd aer, gallwn ragweld pa amodau tywydd fydd yn achosi cyfnodau o lygredd.
Mae'n bwysig hefyd o ran dilysu modelau cyfrifiadurol. Defnyddir modelau i brofi enghreifftiau 'beth pe bai'. Er enghraifft, sut y bydd ansawdd aer yn gwella os gellir gostwng niferoedd traffig 20% neu pa effaith fyddai adeiladu gorsaf drydan ger tref arbennig yn ei gael? Drwy gymharu â data monitro gwirioneddol yn unig y gellir profi cywirdeb y modelau hyn.
Gall y Llywodraeth wedyn ddefnyddio'r holl wybodaeth hon er mwyn dod i benderfyniadau gwybodus. Mae polisi amgylcheddol yn cael ei ddiweddaru drwy'r amser yng ngoleuni ymchwil wyddonol.
Mae ymwybyddiaeth gynyddol o faterion ansawdd aer wedi arwain at alw am wybodaeth sy'n fwy trylwyr a hawdd ei deall. Gall aelodau'r cyhoedd sy'n pryderu am lygredd neu sy'n dioddef o broblemau iechyd sy'n waeth oherwydd llygredd elwa ar wybodaeth o'r fath. Gellir darlledu gwybodaeth gyfredol o safleoedd monitro ar draws y wlad ar y teledu, teletestun, llinellau cymorth penodol, neu'r rhyngrwyd.
Mae llawer o ddeddfau erbyn hyn yn golygu bod yn rhaid i'r llywodraeth ac awdurdodau lleol sicrhau nad yw llygredd aer yn codi'n uwch na'r terfynau cyfreithiol. Mae'r GE yn gosod safonau (o'r enw Cyfarwyddebau) ar gyfer rhai llygryddion ac mae'n orfodol i lywodraethau cenedlaethol fonitro ansawdd aer er mwyn dangos nad yw'r safonau hynny'n cael eu torri. Yn ôl Strategaeth Ansawdd Aer Genedlaethol y Llywodraeth, rhaid i awdurdodau lleol ddefnyddio gwybodaeth fonitro i asesu ansawdd aer er mwyn dangos na fydd y Safonau Ansawdd Aer yn eu hardaloedd yn cael eu torri erbyn terfynau amser penodol.
Yn ôl i frig y dudalen