Adrannau Arweiniad i Lygredd » Gwella ansawdd aer

Adrannau Arweiniad i LygreddCael gwybod am y mathau canlynol:
Pwyntiau Allweddol:
  • Mae'r amrywiaeth eang o ffynonellau allyrru yn golygu bod yn rhaid gweithredu i wrthweithio llygredd aer yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
  • Mae llawer o fesurau ar gael eisoes, neu wedi'u cynllunio, o ganlyniad i gyfraith genedlaethol a rhyngwladol. Rhagwelir y bydd y rhain yn effeithio'n sylweddol ar lefelau llygredd.
  • Bellach mae'n ofynnol i awdurdodau lleol adolygu ac asesu ansawdd aer yn eu hardaloedd. Gallai hyn arwain at ddatganiadau ardaloedd rheoli ansawdd aer.
  • Rhoddwyd pwerau eang i awdurdodau lleol roi cynlluniau rheoli ansawdd aer ar waith a chyflawni gwelliannau mewn ansawdd aer.
  • Gall unigolion effeithio'n uniongyrchol ar lygredd aer. Gall camau amrywiol gartref, yn y gwaith ac wrth deithio leihau allyriadau ac arbed arian hefyd.
Yn ôl i frig y dudalen
Nid yw'r llygredd aer yn tarddu o un ffynhonnell unigol, ac felly rhaid gweithredu i leihau allyriadau ar lefel ryngwladol, cenedlaethol a lleol. Mae'r dewisiadau y mae pob un ohonom yn ein bywyd bob dydd yn gallu ac yn effeithio ar allyriadau ac felly gall pob un ohonom gyfrannu at gynlluniau i wella.
Gweithredu Cenedlaethol a Rhyngwladol
Mae'n amlwg na ellir nodi un ffynhonnell llygredd unigol. Bydd pwysigrwydd y ffynonellau gwahanol yn amrywio yn ôl eu lleoliad, ac mae llygryddion yn gallu teithio dros bellteroedd maith rhwng trefi a hyd yn oed rhwng gwledydd. Mae'n rhaid i'r gweithredu i leihau allyriadau adlewyrchu hyn. Gosodwyd Nodau Ewropeaidd a chenedlaethol i wrthweithio problem llygredd aer.
Mae'r mesurau arfaethedig neu'r rhai sydd eisoes yn bodoli, yn cynnwys cyfyngu ar allyriadau o ffatrïoedd, manylebau ceir newydd, ansawdd tanwydd a llawer o fesurau eraill.
Yn y wlad hon, mae rheoliadau'n cael eu gorfodi ar ddiwydiant gan y ddau awdurdod lleol ac Asiantaeth yr Amgylchedd o dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990. Mae hon yn datgan egwyddor Rheoli Llygredd Integredig (IPC) lle mae'r holl lygryddion o ffynonellau diwydiannol yn cael eu hystyried gyda'i gilydd a'r gofyniad i reoli allyriadau drwy ddefnyddio'r dechnoleg orau bosib a heb fynd i gostau gormodol (BATNEEC). Mae'r broses hon yn destun adolygiad ar hyn o bryd.
Bellach mae'n ofynnol i awdurdodau lleol adolygu ac asesu ansawdd aer yn eu hardaloedd. Os bernir nad yw mesurau cenedlaethol a rhyngwladol yn ddigonol i gyflawni Nod Strategaeth Ansawdd Aer y Llywodraeth, mae'n rhaid i'r awdurdod lleol ddatgan ardal rheoli ansawdd aer, ac yn dilyn ymgynghori lleol, llunio cynllun rheoli ansawdd aer. Rhoddwyd pwerau eang i awdurdodau lleol i roi'r cynllun rheoli ansawdd aer ar waith a chyflawni gwelliannau mewn ansawdd aer. Ceir mwy o fanylion yn Strategaeth Ansawdd Aer y Llywodraeth.
Yn ôl i frig y dudalen
Gweithredu gan Unigolion
Wrth ystyried ffynonellau'r llygredd, gwelwn fod ein penderfyniadau ni ynghylch y ffordd rydym ni'n defnyddio ynni a chynhyrchion eraill yn effeithio'n uniongyrchol ar lygredd aer. Gan fod ynni'n costio arian, gall lleihau llygredd arbed arian i chi. Mae cyfleoedd di-ri i bob un ohonom gymryd camau syml i leihau llygredd aer. Dyma rai o'r camau hynny:
Yn ôl i frig y dudalen
BETH GALLAF I EI WNEUD I WELLA ANSAWDD YR AER?
Cludiant
Peidiwch â defnyddio'ch car ar gyfer teithiau byr. Bydd hyn yn wir am sawl ardal drefol. Mae'n gallu bod yn haws ac yn aml yn gynt i deithio drwy ddull arall, megis cerdded neu fynd ar y beic.
Ar deithiau byr, nid yw motor ceir na'r catalyddion yn cyrraedd eu tymheredd gweithredu gorau. Os oes yn rhaid i chi wneud teithiau byr yn y car, ceisiwch eu cyfuno.
Gwnewch yn siwr fod eich car wedi'i diwnio a'i gynnal yn iawn a bod y pwysau cywir yn y teiars.
Cofiwch fod motor cerbyd sy'n troi'n segur yn cynhyrchu llygredd hefyd. Os yw'n ddiogel gwneud hynny, diffoddwch y motor os ydych chi'n disgwyl bod yn eich hunfan am funud neu fwy. Ceisiwch osgoi troi'r motor yn segur i'w gynhesu yn fwy na sydd rhaid a defnyddio'r tagydd cyn lleied â phosib.
Meddyliwch am y ffordd rydych chi'n gyrru. Mae defnyddio sbardun y car i gyflymu neu arafu'n sydyn yn defnyddio llawer mwy o betrol ac felly'n wael o ran llygredd. Ceisiwch beidio â gyrru'n rhy gyflym: mae traul tanwydd yn cynyddu'n gyflym dros 55mya.
Mae llenwi'ch car â phetrol a diesel yn achosi allyriadau hydrocarbon. Ceisiwch osgoi hyn yn ystod digwyddiadau o lygredd yn yr haf gan geisio osgoi parcio'ch cerbyd yn yr haul.
Ystyriwch gludiant cyhoeddus fel dewis arall. Wrth gymharu pris cludiant, ystyriwch gost lawn gyrru car yn hytrach na chost ymylol y tanwydd. Yn ôl yr AA a'r RAC, mae cost gyrru car o gwmpas 35c y filltir.
Yn ôl i frig y dudalen
Gartref
Rhowch gynnig ar ddefnyddio ynni'n effeithlon. Rhowch gynnig ar droi thermostat y gwres i lawr, buddsoddi mewn inswleiddio cartref a phrynu bylbiau golau ynni isel. Gall y camau hyn arbed arian yn y tymor hir. Gall cau'r llenni yn y nos helpu hefyd.
Ceisiwch beidio â chynnau coelcerthi yn arbennig pan fo lefelau llygredd yn uchel a pheidiwch â llosgi gwastraff domestig megis rwber a phlastigau.
Meddyliwch am dorwyr porfa a pheiriannau gardd eraill sy'n cael eu gyrru gan betrol. Yn aml nid yw'r rhain yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda ac maent yn creu tipyn o lygredd.
Wrth addurno, ceisiwch ddefnyddio paent, glud a farnais â sylfaen dwr neu hydoddydd isel. Ceisiwch osgoi addurno pan fo lefelau llygredd aer yn uchel.
Yn ôl i frig y dudalen
Yn y gwaith
Fel gweithiwr, ystyriwch y defnydd o ynni yn yr un modd ag y byddech yn eich cartref.
Fel cyflogwr, ystyriwch fuddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni. Mae cyngor am ddim ar gael a fydd yn eich galluogi i elwa o arfer gorau eraill, felly ffoniwch y Swyddfa Ymholiadau Effeithlonrwydd Ynni ar (01235) 436747.
Ystyriwch rannu ceir. Mae cyfleoedd yn bodoli ar gyfer sefydlu cynlluniau rhannu ceir ffurfiol neu anffurfiol, yn arbennig ar gyfer teithiau'r gwaith.
Rhowch gynnig ar gymryd y teithiau busnes ar gludiant cyhoeddus. Yn aml mae'n bosib treuli'r amser teithio'n gynhyrchiol.
Fel gweithiwr, beth am ystyried annog Cynlluniau Cymudo Gwyrdd megis benthyciadau tocyn tymor, darparu ar gyfer storio beiciau'n ddiogel a chyfleusterau cawod.
Mae llawer mwy o adroddiadau ar gael ar wahanol agweddau ar lygredd aer. Mae rhai o'r rhain ar gael drwy ein tudalen adroddiadau.
Yn ôl i frig y dudalen