Adrannau Arweiniad i Lygredd » Monitro llygredd aer

Adrannau Arweiniad i LygreddCael gwybod am y mathau canlynol:
Pwyntiau Allweddol:
  • Ceir dau fath o fonitro llygredd aer - awtomatig ac anawtomatig.
  • Mae dullliau monitro anawtomatig fel arfer yn rhatach ac yn haws eu defnyddio ond nid ydynt yn cynnig yr un cywirdeb na'r un manylder â'r dulliau awtomatig.
  • Y dull monitro mwyaf cyffredin yw'r tiwb tryledu (anawtomatig). Yn gyffredinol, mae'r rhain yn rhoi crynodiad cymedrig pythefnosol neu fisol am nitrogen deuocsid neu bensen.
  • Mae dadansoddyddion di-dor (awtomatig) yn cynhyrchu mesuriadau tra manwl ar gyfer pob un o'r prif lygryddion.
  • Caiff dadansoddyddion eu cynnal yn ôl gweithdrefnau SA/RhA llym er mwyn sicrhau canlyniadau dibynadwy, ond mae eu prynu a'u gweithredu'n ddrud.
  • Caiff data ei storio y tu mewn i'r dadansoddydd a gellir ei lawrlwytho drwy fodem a'i ledaenu ymhlith y cyhoedd mewn sawl ffordd wahanol.
Defnyddir dau fath wahanol o fonitro llygredd aer yn y ddwy sir - awtomatig ac anawtomatig. Mae dullliau monitro anawtomatig fel arfer yn rhatach ac yn haws eu defnyddio ond nid ydynt yn cynnig yr un cywirdeb a manylder â'r dulliau awtomatig.
Samplo Goddefol (anawtomatig)
Y samplydd mwyaf cyffredin a ddefnyddir yw'r tiwb tryledu. Mae hwn yn cynnig dull sgrinio ansawdd aer syml a rhad mewn ardal, er mwyn cael syniad cyffredinol o'r crynodiadau llygredd cyfartalog dros gyfnod o wythnosau neu fisoedd. Tiwb plastig bach sy'n agored ar un pen ac amsugnydd yn cau'r pen arall yw'r samplydd. Mae'r amsugnydd a ddefnyddir yn dibynnu ar y nwy llygrol sy'n cael ei fonitro; nitrogen deuocsid yw'r mwyaf cyffredin, yna bensen, sylffwr deuocsid ac oson. Defnyddir y tiwbiau fel arfer am ddwy i bedair wythnos ac yna fe'u hanfonir i labordy ar gyfer eu dadansoddi.
Mae cost isel y tiwb yn golygu y gellir samplo mewn sawl man yn yr ardal dan sylw; mae hyn yn ddefnyddiol o ran amlygu 'mannau poeth' crynodiadau uchel lle o bosib y bydd angen astudiaethau mwy manwl. Wrth gymharu mesuriadau tiwb tryledu nitrogen deuocsid yn ddiweddar â mesuriadau ar yr un pryd mewn dadansoddydd nitrogen deuocsid awtomatig yn yr un lle, gwelwyd bod y tiwbiau tryledu'n dueddol o oramcangyfrif nitrogen deuocsid amgylcheddol o 10%. Mae astudiaethau cymharol eraill wedi cyfeirio at ddadansoddiad labordy, lleoliad y tiwb, ansawdd y tiwb a meteoroleg fel newidynnau unigol sy'n gallu effeithio ar gywirdeb y dull hwn.
Mae pob awdurdod lleol yn lleoli eu tiwbiau tryledu mewn lleoliadau y maent yn credu y mae angen ymchwilio ymhellach i'r lefelau llygredd ynddynt. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae rhai ardaloedd wedi defnyddio tiwbiau tryledu sylffwr deuocsid a bensen
Yn ôl i frig y dudalen
Samplo Gweithredol (anawtomatig neu led awtomatig)
Mae dulliau samplo gweithredol yn casglu samplau llygredd naill ai drwy ddulliau ffisegol neu gemegol i'w dadansoddi wedi hynny yn y labordy. Fel arfer, mae cyfaint penodol o aer yn cael ei bwmpio drwy gasglydd megis hidlydd neu hydoddiant cemegol am gyfnod penodol, ac yna, fe'i symudir ar gyfer dadansoddi. Mae'r samplo'n digwydd bob dydd, gan ddarparu mesuriadau am gyfnodau byrrach, ond ar gost gyfalaf gymharol isel o'i chymharu â dulliau monitro awtomatig. Serch hynny, mae'r costau llafur yn uchel. Mae byrlymwyr sylffwr deuocsid/mwg wedi cael eu defnyddio ar draws y sir ers sawl blwyddyn.
Yn ôl i frig y dudalen
Dadansoddyddion Di-dor (awtomatig)
Mae'r rhain yn cynhyrchu mesuriadau manwl ar gyfer llygryddion megis oson, ocsidau nitrogen, sylffwr deuocsid, carbon monocsid a PM10 gronynnol. Gellir mesur hydrocarbonau'n awtomatig, ond mae'r costau'n uchel iawn.
Dyma'r dull drutaf o fonitro ansawdd aer sy'n cael ei ddefnyddio'r arferol. Er mwyn sicrhau bod y data a gynhyrchir yn gywir ac yn ddibynadwy, yn aml, mae'n rhaid cael gweithdrefnau llym ar gyfer cynnal a chadw, gweithredu a sicrhau/rheoli ansawdd. Mae'r rhain fel arfer yn dilyn protocol cytunedig er mwyn cymharu rhwng safleoedd monitro.
Dadansoddir y sampl ar-lein ac mewn amser real. Mae'r data'n cael ei storio yn y dadansoddydd, neu mewn logiwr ar wahân, a gellir ei lawrlwytho o bell drwy fodem. Manylder dulliau o'r fath sy'n caniatáu i ddigwyddiadau llygredd gael eu dadansoddi'n fanwl a'u cymharu â llif traffig, meteoroleg a newidynnau eraill. Wrth lawrlwytho data'n aml o ddadansoddyddion awtomatig, gellir trosglwyddo'r wybodaeth i'r cyhoedd tra bod y wybodaeth honno'n parhau'n berthnasol. Y data o'r dadansoddyddion awtomatig yw sylfaen yr adroddiadau rhwydwaith dyddiol, wythnosol a misol a ddarperir i awdurdodau lleol a'r holl ddata monitro sydd yn y safle hwn.
Yn ôl i frig y dudalen