Adrannau Arweiniad i Lygredd » Llygredd aer ac iechyd

Adrannau Arweiniad i LygreddCael gwybod am y mathau canlynol:
Pwyntiau Allweddol:
  • Mae lefelau llygredd yn y DU yn annhebygol o achosi effeithiau iechyd difrifol yn y rhan fwyaf o bobl.
  • Mae plant bach, yr henoed a'r rheiny sy'n dioddef o broblemau resbiradol megis clefyd yr ysgyfaint, asthma neu fronceitis, o bosib yn fwy sensitif i lygredd aer.
  • Mae Bandiau Ansawdd Aer y Llywodraeth yn disgrifio effaith lefelau amrywiol llygredd ar iechyd yr unigolion sensitif hyn.
  • Mae cyngor iechyd ar gael o Wasanaeth Gwybodaeth Llygredd Aer Defra.
Mae lefelau llygredd yn y DU yn annhebygol o achosi effeithiau iechyd difrifol yn y rhan fwyaf o bobl; yn ystod digwyddiadau o lygredd difrifol iawn, gallant achosi cosi yn y llygaid neu beswch. Mae unigolion sensitif penodol sy'n fwy tebygol o ddioddef oherwydd llygredd resbiradol o bosib yn teimlo'r effeithiau'n waeth, neu ar lefelau is. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys y rheiny sy'n dioddef o glefyd y galon a'r ysgyfaint, gan gynnwys asthma a bronceitis, yn arbennig plant bach a'r henoed.
Mae'r bwletinau llygredd a gynhyrchir gan Gyngor Gastell-nedd Port Talbot wedi'u seilio ar system Bandio Llygredd Aer y Llywodraeth. Pennwyd y bandiau hyn gan ddefnyddio'r ymchwil ddiweddaraf ar effeithiau meddygol llygredd aer ar iechyd, a'u bwriad yw esbonio'r wybodaeth am ansawdd aer yn fwy perthnasol. Mae'r tabl isod yn dangos y pedwar band a'u heffaith ar iechyd pobl sy'n sensitif i lygredd aer:
Band Llygredd (Mynegai) Effaith ar Iechyd
Isel (1-3) Yn annhebygol y sylwir ar unrhyw effaith, hyd yn oed ymhlith pobl sy'n gwybod eu bod yn sensitif i lygredd aer.
Cymedrol (4-6) Mae'n annhebygol y bydd angen gweithredu oherwydd yr effeithiau ysgafn, ond gallai pobl sensitif sylwi arnynt.
Uchel (7-9) Gall pobl sensitif sylwi ar effeithiau sylweddol, ac o bosib y bydd yn rhaid iddynt weithredu er mwyn lleihau hynny neu eu hosgoi (er enghraifft, drwy dreulio llai o amser yn yr awyr agored). Mae'n debyg y bydd pobl sy'n dioddef o asthma yn gweld bod eu mewnanadlydd 'lliniaru' yn gwrthweithio effeithiau llygredd ar eu hysgyfaint.
Uchel Iawn (10) Bydd yr effeithiau ar bobl sensitif, a ddisgrifir ar gyfer lefelau 'uchel' o lygredd, o bosib yn gwaethygu.
Yn ôl i frig y dudalen
CYNGOR IECHYD I BOBL AG ANHWYLDERAU'R YSGYFAINTAC ERAILL SY'N SENSITIF I LYGREDD AER
Os ydych yn dioddef o asthma neu glefyd arall ar yr ysgyfaint, ni fydd eich symptomau'n debygol o newid pan fo lefelau llygredd aer yn 'isel' neu'n gymedrol'. Mae hyn yn wir gydol y flwyddyn. Serch hynny, gall eich symptomau ddwysáu pan fydd llygredd aer yn cyrraedd bandiau 'uchel' neu 'uchel iawn', yn enwedig os ydych yn hen.
Os bydd hyn yn digwydd a chithau'n dioddef o asthma, mae'n bosib y bydd yn rhaid i chi newid eich triniaeth yn y ffordd arferol. Os nad yw hynny'n helpu, ewch i weld eich meddyg.
Asthma: Prin yw'r dystiolaeth fod llygredd aer ei hun yn achosi asthma. Ond os ydych eisoes yn dioddef o asthma, mae'n bosib y gallai llygredd aer ysgogi pwl, er mai heintiau neu alergenau sy'n fwy tebygol o wneud hynny.
Ysmygu: Mae ysmygu'n fwy tebygol o effeithio'n wael ar eich iechyd na llygredd aer. Bydd rhoi'r gorau i ysmygu yn lleihau'r perygl o glefyd yr ysgyfaint a'r galon yn sylweddol. Bydd hefyd yn golygu eich bod yn llai tebygol o ddioddef oherwydd effeithiau llygredd aer yn y tymor byr.
Yn y gaeaf: Os yw mygdarth traffig yn golygu bod anadlu'n fwy anodd, ceisiwch osgoi strydoedd prysur os yw hynny'n bosib. Os ydych yn hyn, arhoswch y tu mewn cymaint â phosib a chadw'n gynnes.
Yn yr haf: Os yw anadlu'n fwy anodd ar ddiwrnodau poeth yr haf, ceisiwch osgoi gweithgareddau awyr agored egnïol, yn enwedig yn y prynhawniau pan fydd lefelau llygredd ar eu huchaf. Os yw'ch plentyn yn dioddef o asthma, gallant fel arfer gymryd rhan mewn gêmau, ond o bosib, bydd rhaid iddynt ddefnyddio'r mewnanadlydd 'lliniaru' yn fwy cyn dechrau. Nid oes angen iddynt aros gartref o'r ysgol.
Ffynhonnell: Gwasanaeth Gwybodaeth Defra
Yn ôl i frig y dudalen