Safle monitro a ddewiswyd gennych » No site selected

Pontardawe - Swansea Road (Safleoedd)
Milland Road Weather (Diwydiannol)
Victoria Gardens (Safleoedd)
Little Warren Weather (Diwydiannol)
Margam - Fire Station (Diwydiannol)
Dwr Cymru Pumping Station (Diwydiannol)
Twll-yn-y-Wal Park (Diwydiannol)
Margam - Dyffryn School (Diwydiannol)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Safleoedd Cefndir Trefol
Safleoedd Cefndir Trefol
Maestrefol Diwydiannol
Maestrefol/Gwledig Diwydiannol
Dangos safleoedd sydd wedi cau

Esbonio Gwahaniaethau Gronynnol
Mae llygredd gronynnol yn wahanol iawn i'r holl lygryddion eraill oherwydd ni ellir ei ddiffinio fel nwy neu gemegyn unigol. Mae'n cynnwys cymysgedd o ronynnau bach sy'n amrywio'n barhaus o sawl ffynhonnell wahanol, a phriodweddau gwahanol iawn i bob un. Gall y gronynnau amrywio o ran maint, siâp, nifer, gwenwyndra a chyfansoddiad cemegol. Mae'r dasg o fonitro crynodiadau felly'n anodd iawn.
Datblygwyd sawl dull monitro gwahanol iawn, a phob un ohonynt â'i fanteision a'i anfanteision ei hun. Gan fod pob dull mor wahanol, nid yw data o bob dull o fonitro gronynnol yn uniongyrchol gymharol. Ble bynnag y bo'n bosib, rydym wedi nodi pa fath o ddadansoddydd a ddefnyddiwyd ar bob safle. Dylid bod yn ofalus iawn wrth gymharu canlyniadau o ddulliau gwahanol.
Y dull mwyaf cyffredin a hir sefydledig o fonitro llygredd gronynnol yw drwy 'Ficroglorian Osgiladol Elfen Daprog (TEOM). Mae'r llywodraeth yn gosod gwerthoedd y Mynegai Llygredd Aer a'r Bandiau (y raddfa 1 i 10 a'r bandiau 'isel', 'cymedrol', 'uchel', ac 'uchel iawn') yn ôl y dull hwn. Ni ellir defnyddio data gronynnol a gasglwyd drwy ddulliau eraill ('BAM' neu 'APM') yn y cyfrifiadau hyn.
Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu dull arall - y dull 'Grafimetrig' - fel safon. Mae Llywodraeth y DU yn cynghori defnyddio ffactor trawsnewid sylfaenol o 1.3 i drawsnewid canlyniadau o ddadansoddyddion TEOM i'r dull 'cyfeirio' Ewropeaidd hwn a ffactor o 0.83 i drawsnewid canlyniadau o ddadansoddyddion BAM. Felly, lluosir holl ganlyniadau PM10 gronynnol o ddadansoddyddion TEOM gan 1.3, a holl ddadansoddyddion BAM gan 0.83 wrth lunio cyfrifiadau Nodau Ansawdd Aer.
Ewch yn ôl i dudalen fanylion y wefan